Je scores worden opgehaald ... (mits aangemeld en Javascript mogelijk is)
Europa > Nederland >
 
 

 
 1. Arie Dijkstra - Oudwoude   
 2. Auke Heidstra - Rottevalle   
 3. Auke Smid - Zwaagwesteinde   
 4. Brugt en Harm Bron - Oudehorne   
 5. Comb. Corbier - Sneek   
 6. Comb. G. en G. de Graaf - Zwaagwesteinde   
 7. Comb. I.S. & A. Meester - Tijnje   
 8. Combinatie Idzard & Anton Silvius - Oudehaske   
 9. Combinatie Mantel - Burgum   
 10. Combinatie Van der Stouwe-Douna - Donkerbroek   
 11. D. & W. Buwalda - Franeker   
 12. Daniel Hettinga - Bolsward   
 13. De Blauwe Doffer - Damwoude   
 14. De Vredesduif - Noordwolde   
 15. Eelke en Johnny van der Bei - Triemen   
 16. Familie Wijma - Leeuwarden   
 17. Gebr. Bron - Jubbega   
 18. Gebr. Keekstra - Bornwird   
 19. Gebr. Koehoorn - Goutum   
 20. Hatty en Adriaan Roest - Tijnje   
 21. Haye & Doutzen Bouma - Drachten   
 22. Hylke van Dijk - Leeuwarden   
 23. Jan Hoogland - Midlum   
 24. Jan Koopmans - Tijnje   
 25. Jan Krans - Reduzum   
 26. Jelle Outhuijse - Harlingen   
 27. Jelle en Jolanda - De Westereen   
 28. John Hilbers - Waskemeer   
 29. Klaas Buwalda - Franeker   
 30. Kweekcentrum Friesland - Boelenslaan   
 31. Kweekcentrum Rijs   
 32. Marcel van Zanden - Appelscha   
 33. Mikey's loft - Haskerhorne   
 34. Nick van Adrichem - Emmeloord   
 35. Peter Brandsma - Wolvega   
 36. Peter Jaarsma - Harlingen   
 37. Postma - De Westereen   
 38. R.A. de Vries - Heereveen   
 39. Rint Henstra - Kootstertille   
 40. Theo Boelens - Leeuwarden   
 41. Theo Pander - Joure   
 42. Van der Wal & Winkel - Drachten   
 43. Willem Dam - Drachten   
 44. Wim Wittebol - Oosterwolde   
Voeg zelf, direct en gratis, een website toe. Echter elke webpagina is slechts één keer toegestaan. Ga daarom eerst naar de juiste pagina voor u een webpagina toevoegt.
Bekijk voor u een onderwerp toevoegt eerst de onderwerpen index (rechtsboven).
 1. Aalsum
 2. Akkrum
 3. Aldeboarn
 4. Allingawier
 5. Ameland
 6. Anjum
 7. Appelscha
 8. Augustinusga
 9. Baard
 10. Bakkeveen
 11. Balk
 12. Ballum
 13. Bantega
 14. Beers
 15. Beetgum
 16. Beetgumermolen
 17. Beetsterzwaag
 18. Berltsum
 19. Blesdijke
 20. Boazum
 21. Boelenslaan
 22. Boer
 23. Boijl
 24. Bolsward
 25. Bontebok
 26. Boornbergum
 27. Britsum
 28. Buitenpost
 29. Burdaard
 30. Buren
 31. Burgum
 32. Burum
 33. Cornwerd
 34. Damwoude
 35. De Blesse
 36. De Tike
 37. De Veenhoop
 38. De Westereen
 39. De Wilp
 40. Dearsum
 41. Dedgum
 42. Deinum
 43. Delfstrahuizen
 44. Dokkum
 45. Doniaga
 46. Donkerbroek
 47. Drachten
 48. Drachtstercompagnie
 49. Dronrijp
 50. Eastermar
 51. Echtenerbrug
 52. Eernewoude
 53. Eestrum
 54. Elahuizen
 55. Elsloo
 56. Exmorra
 57. Ferwert
 58. Franeker
 59. Friens
 60. Frieschepalen
 61. Garijp
 62. Gauw
 63. Genum
 64. Gerkesklooster
 65. Gersloot
 66. Giekerk
 67. Goingarijp
 68. Gorredijk
 69. Goënga
 70. Goëngahuizen
 71. Grou
 72. Hallum
 73. Hardegarijp
 74. Harich
 75. Harkema
 76. Harlingen
 77. Haulerwijk
 78. Heeg
 79. Heerenveen
 80. Hempens
 81. Hichtum
 82. Hijlaard
 83. Hindeloopen
 84. Hollum
 85. Holwerd
 86. Hommerts
 87. Hurdegarijp
 88. IJlst
 89. IJsbrechtum
 90. Idskenhuizen
 91. Irnsum
 92. Itens
 93. Jannum
 94. Jelsum
 95. Jorwerd
 96. Joure
 97. Jubbega
 98. Katlijk
 99. Kimswerd
 100. Kollum
 101. Kollumerzwaag
 102. Kornwerderzand
 103. Koudum
 104. Langedijke
 105. Langezwaag
 106. Langweer
 107. Leeuwarden
 108. Lemmer
 109. Lioessens
 110. Lippenhuizen
 111. Lollum
 112. Luinjeberd
 113. Luxwoude
 114. Makkinga
 115. Makkum
 116. Mantgum en Wiuwert
 117. Marrum
 118. Marsum
 119. Menaam
 120. Metslawier
 121. Minnertsga
 122. Moddergat
 123. Molkwerum
 124. Nes
 125. Nieuwehorne
 126. Nij Altoenae
 127. Nij Beets
 128. Nijega
 129. Nijemirdum
 130. Nijetrijne
 131. Nijhuizum
 132. Noordbergum
 133. Noordwolde
 134. Oentsjerk
 135. Oldeberkoop
 136. Oldeholtpade
 137. Oost-Vlieland
 138. Oosterlittens
 139. Oosternijkerk
 140. Oosterstreek
 141. Oosterwierum
 142. Oosterwolde
 143. Oostrum
 144. Opeinde
 145. Oude Bildtzijl
 146. Oudebildtzijl
 147. Oudega
 148. Oudehaske
 149. Oudehorne
 150. Oudemirdum
 151. Oudeschoot
 152. Oudkerk
 153. Ouwsterhaule
 154. Pingjum
 155. Poppenwier
 156. Raard
 157. Reitsum
 158. Rijperkerk
 159. Rijs
 160. Schalsum
 161. Scharnegoutum
 162. Schiermonnikoog
 163. Siegerswoude
 164. Sint Annaparochie
 165. Sint Jacobiparochie
 166. Sint Nicolaasga
 167. Sintjohannesga
 168. Sloten
 169. Sneek
 170. Sonnega
 171. Stavoren
 172. Steggerda
 173. Stiens
 174. Sumar
 175. Surhuisterveen
 176. Surhuizum
 177. Terhorne
 178. Ternaard
 179. Terschelling
 180. Tersoal
 181. Tijnje
 182. Tjerkgaast
 183. Triemen
 184. Twijzelerheide
 185. Tytsjerk
 186. Tzum
 187. Tzummarum
 188. Ureterp
 189. Veenklooster
 190. Veenwouden
 191. Vinkega
 192. Vlieland
 193. Warfstermolen
 194. Wartena
 195. Weidum
 196. Wergea
 197. Westergeest
 198. Wijnjewoude
 199. Wirdum
 200. Witmarsum
 201. Wolvega
 202. Wommels
 203. Workum
 204. Woudsend
 205. Zandhuizen
Veel Nederlandse dorpen en steden zijn al aanwezig. Ontbreekt er één, voeg deze dan toe aan een provincie. Tip: Met de suggestie rechtsboven gaat u snel naar een land.
Symbool voor een extra schermDuivensport
Tip Deze links opnemen op je eigen website? Volg deze instructies
 
 

QR-Code which shows you the homepage of ZOMDir.com

ZOMDir.com

ZOMDir.com is intended for screens, not for paper.
Nevertheless, thanks for printing this flyer. Please share it.